АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

Анализа за состојбата на жените во рурални средини - Повеќе пречки отколку можности

Граѓанско образование за родова рамноправност

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje ...

Самохраните мајки-жртви на мултиплицирано насилство

Во рамки на Првиот Форум за родова еднаквост, во организација на FES Skopje ...

Датабаза за родова статистика

Европскиот Институт за родова еднаквост (EIGE) изготви

UNICEF - Анализа на состојбата: Сексуална злоупотреба на деца

Канцеларијата на UNICEF во Скопје во Декември 2010 година објави Анализа на состојбата: Сексуална злоупотреба на деца. Оваа студија беше изработена од страна...

Андреа Спехар - вонредна Професорка на Универзитетот на Гетеборг

Андреа Спехар е вонредна професорка по политички
науки на Универзитетот во Гетеборг, Шведска и истражувач во Центарот на Универзитетот за Европски Истр...

Родова рамноправност - политичко интегративен предизвик за современиот Балкан (низ примерот на државите од бившиот југословенски сојуз)

Анализата „Родова рамноправност - политичко интегративен предизвик за современиот Балкан (низ примерот на државите од бившиот југословенски сојуз)“, изработе...

Дали се слуша гласот на жените во политиката

Како е учеството на жените во политиката променето во последните 20 години во регионот на ОБСЕ? Нов водич објавен од страна на Канцеларијата на ОБСЕ за демок...

Улогата на жените во мировните процеси

Мировните и процесите на политичка транзиција обезбедуваат клучни можности да се трансформираат институциите, структурите и односите во општествата погодени ...

Правата на жените во земјите на ОБСЕ

Гардијан креираше интерактивна скала на која се претставени правата на жените во земјите членки на ОБСЕ во различни области, оценувајки ја законската легисла...

Индекс за родова еднаквост

Индексот за родова еднаквост е уникатна алатка за мерење којашто ја синтетизира сложеноста на родовата еднаквост како мултидимензионален концепт во мерна ала...

Жените во политика - РЕАКТОР

РЕАКТОР Истражување во акција е организација која се занимава со истражувања со цел креирање политики. Со поддршка од Француската Амбасада во Скопје и Национ...