ТРУД И СОЦИЈАЛА

Подзаконски акти за справување со семејно насилство

Во согласност со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, институциите задолжени да го спроведуваат донесоа сопствени правилници кои...

Национална стратегија за родова еднаквост на РМ (2013-2020)

Подготовката на Национална стратегија и план за родова еднаквост е дел од проектот кој Министерството за труд и социјална политика, го реализираше во соработ...

Закон за работни односи

Со овој закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Законот ги пропи...

Заштита и спречување на семејно насилство

Со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство се уредува одговорното и должно постапување на институциите и здруженијата, нивната меѓус...

Закон за семејство

Овој закон ги пропишува условите за склучување и престанок на брак, правата и должностите на брачните другари, односите на родители и деца, начинот на вршење...