Закон за семејство

08328135f3d1967c

Овој закон ги пропишува условите за склучување и престанок на брак, правата и должностите на брачните другари, односите на родители и деца, начинот на вршење на родителските права, улогата на Центарот за социјална работа за надзор при вршењето на родителските права, престанокот и продолжувањето на родителското право, условите и критериумите за посвојување и негов престанок, старателство и издржување, имотните односи на родители и деца, како и постапките во судски спорови. Целиот текст на законот е на следниот линк Закон за семејство .

Be the first to comment on "Закон за семејство"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*