Улогата на жените во мировните процеси

Мировните и процесите на политичка транзиција обезбедуваат клучни можности да се трансформираат институциите, структурите и односите во општествата погодени од конфликти или кризи. И покрај овие широки импликации, учеството на жените во формалните мировни преговори останува на ниско ниво. Недостасуваат и емпириски докази за влијанието на учеството на жените во мировните процеси.
Новиот извештај на Меѓународниот институт за мир: “Повторно насликување на мировниот процес: Улогите на жените во мировните процеси”, ги испитува предизвиците и можностите, претставени преку учество на жените во мировните процеси и транзицијата. Тој споделува нови квантитативни и квалитативни докази за влијанието на ова учество и истражува модели и стратегии за зајакнување на влијанието на жените во посредничките процеси.
Врз основа на истражувањето спроведено на Меѓународниот институт за мир во Њујорк и на Институтот за меѓународни и развојни студии во Женева, новиот извештај покажува како недостатокот на учество на жените е поврзан со поширок број на дилеми на миротворната сцена денес. Врз основа на компаративна студија на четириесет мировни и транзициони процеси од Проектот за проширување на учество, тој покажува дека кога жените се во состојба ефикасно да влијаат на мировниот процес, мировниот договор е речиси секогаш постигнат и е поверојатно дека ќе биде имплементиран. Извештајот, исто така, прикажува студија на случај за два различни мировни процеси во Филипините, каде неусловеното учество на жените нуди лекции за нивното влијание.
Авторите укажуваат на тоа дека оние кои сакаат да се зајакне мировниот или транзициониот процес преку унапредување на значајното учество на жените можат тоа да го поткрепат преку четири клучни стратегии:
– изградба на коалиции за вклучување на жените врз основа и на регулаторни и на стратешки аргументи.
– да се ​​воспостави веродостоен изборен процес при одлучувањето кој треба да учествува.
– да се создадат услови гласот на жената да се слуша.
– да се има во предвид политичката моќ и пошироката јавност во текот на процесот за да се осигура поширокото учество како позитивна сила за мир.

Целиот Извештај на англиски јазик можете да го најдете на следниот линк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *