institute2_mk

Родов јаз во плати

Кои се причините за родовиот јаз во плати и како да се надмине? Пет различни профили на жени даваат дел од одговорите на овие прашања. Никица Мојсовска Блажевски, Ирена Спировска, Даниела Атанасовска, Драгана Чифлиганец и…


08328135f3d1967c

Закон за работни односи

Со овој закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Законот ги пропишува начините на дискриминација и забраната за истата; вознемирување; заштита од дискриминација на…


08328135f3d1967c

Заштита и спречување на семејно насилство

Со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство се уредува одговорното и должно постапување на институциите и здруженијата, нивната меѓусебна координација и соработка, заради превенирање и спречување на семејното насилство и обезбедување на…


08328135f3d1967c

Закон за семејство

Овој закон ги пропишува условите за склучување и престанок на брак, правата и должностите на брачните другари, односите на родители и деца, начинот на вршење на родителските права, улогата на Центарот за социјална работа за…


Untitled2

Жените во политика – РЕАКТОР

РЕАКТОР Истражување во акција е организација која се занимава со истражувања со цел креирање политики. Со поддршка од Француската Амбасада во Скопје и Националниот Демократски Институт, РЕАКТОР реализираше истражување, кое опфати 402 испитаници, советнички и советници од…


08328135f3d1967c

Изборен закон

Изборниот Закон на Република Македонија претрпе неколку измени од осамостојувањето до денес со цел да се овозможи зголемување на учеството на жените во институциите на државата. Последната верзија на Изборниот закон можете да ја најдете…