ПОЛИТИКА

Застапеноста на жените во политиката е исклучително значајна zeni vo politikaза да се слушне нивниот глас при носењето на одлуки и креирање на регулативи кои директно влијаат на животот на жените. Во рамки политичките партии жените членки се организирани во посебни организации кои функционираат во рамки на партиите и нивните програмски платформи, но едновремено имаат и свои посебни активности и програми. На следните линкови (наредени по азбучен ред) можете да најдете повеќе информации за функционирањето и уредувањето на партиските организации на жени:

ВМРО ДПМНЕ – http://vmro-dpmne.org.mk/?page_id=199

ДОМ – http://www.dom.org.mk/forum-na-zeni/aktivnosti

ДПА – http://www.pdsh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=736

ДУИ – http://www.bdi.mk/mk/partia.php

ЛП – http://lp.org.mk/?p=3447

СДСМ – http://www.sdsm.org.mk/Default.aspx?mId=102&lId=1

Изборен закон

Изборниот Закон на Република Македонија претрпе неколку измени од осамостојувањето до денес со цел да се овозможи зголемување на учеството на жените во инсти...