Категорија: Труд и социјала

Закон за семејство

Овој закон ги пропишува условите за склучување и престанок на брак, правата и должностите на брачните другари, односите на родители… Прочитај повеќе »

ednakvim