Month: November 2015

Закон за семејство

Овој закон ги пропишува условите за склучување и престанок на брак, правата и должностите на брачните другари, односите на родители… Прочитај повеќе »

ednakvim

Изборен закон

Изборниот Закон на Република Македонија претрпе неколку измени од осамостојувањето до денес со цел да се овозможи зголемување на учеството… Прочитај повеќе »

ednakvim