Труд и социјала

Закон за работни односи

Со овој закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Законот ги пропишува начините на дискриминација и забраната за истата; вознемирување; заштита од дискриминација на работничка по основ на бременост, раѓање и родителство; формата на договорот за вработување; правата и обврските на страните при склучување на договор за вработување; откажување на договорот; плаќање на работата; работно време; паузи и одмори; заштита на работниците; синдикати и здруженија на работодавачи; колективни договори; штрајк; економско-социјален совет; вршење на работи во странство; работа на деца помлади од 15 години, ученици и студенти; инспекциски надзор; прекршочни санкции. Целиот текст на законот можете да го најдете на следниот линк Закон за работни односи