Труд и социјала

Закон за семејство

Овој закон ги пропишува условите за склучување и престанок на брак, правата и должностите на брачните другари, односите на родители и деца, начинот на вршење на родителските права, улогата на Центарот за социјална работа за надзор при вршењето на родителските права, престанокот и продолжувањето на родителското право, условите и критериумите за посвојување и негов престанок, старателство и издржување, имотните односи на родители и деца, како и постапките во судски спорови. Целиот текст на законот е на следниот линк Закон за семејство .