Вести

Честит Меѓународен Ден на семејството

Во 1993 година, Генералното собрание на Обединетите Нации одлучи во резолуција дека 15 мај секоја година треба да се гледа како Меѓународниот ден на семејството. Овој ден им дава можност да се промовира свесноста за прашања кои се однесуваат на семејствата и да се зголеми знаењето за социјалните, економските и демографските процеси кои влијаат семејства.