Вести

Промоција на родово сензитивни политики

Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје и Прогрес Институт за социјална демократија организираа презентација на документите за јавни политики кои што произлегоа од работата на вториот Форум за родова еднаквост, чија цел беше да обезбеди инклузивна платформа за развој и промоција на јавни политики во сферата на родовата еднаквост.
Како резултат на деталната истражувачка работа на трите групи во рамки на Вториот форум за родова еднаквост произлегоа документите за политики на тема
1/ Дефинирање на статусот на еднородителското семејство и неговите членови
2/ Феминизација на наставничката професија во одделенската настава и стереотипизација на воспитните улоги во општеството
3/ Родова дискриминација во медиуми